Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи за рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера“.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-05-08 15:40:00
№ 20200508QOoH1715297

Описание:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, включващи:

·         Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

·         Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

·         Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за обекта или за съответната част от него, ако се извърши поетапно предаване на части от строителният договор.

 ПубликацияДата
решение за откриване на процедура 2020-05-08 15:40:00
обявление за поръчка 2020-05-08 15:40:00
документация 2020-05-08 15:40:00
СЪОБЩЕНИЕ 2020-06-05 16:55:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-06-11 17:20:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-06-11 17:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-06-11 17:20:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-06-11 17:20:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.181, АЛ.4 ОТ ЗОП 2020-06-11 17:25:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2020-06-11 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-15 10:15:00
Договор № ДОТ-162 От дата: 2020-07-06 2020-07-15 10:20:00

<-- Обратно към поръчки