Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Услуги по осъществяване на строителен надзор по проект: Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-02-14 12:25:00
№ 20200214jgOR1626583

Описание:

1.   Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване

на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор на обектите,включени в проект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312.

В обхвата на поръчката са включени два отделни строежа, а именно:

-          ЕТАП 2: Реконтрукция на ул. „Георги Кьосеиванов“ – участък I от км 0+455,78 до км 0+873;

-          ЕТАП 2: Реконтрукция на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“;

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на двата обекта, включващи:

·       Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на двата обекта, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

·       Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;


Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за двата обекта или за съответната част от тях, ако се извърши поетапно предаване на части от строителният договор


ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2020-02-14 12:25:00
Решение за откриване на процедура 2020-02-14 12:25:00
Документация 2020-02-14 12:25:00
Съобщение 2020-04-22 17:20:00
ПРОТОКОЛ №1 2020-04-30 15:20:00
ПРОТОКОЛ №2 2020-04-30 15:20:00
ПРОТОКОЛ №3 2020-04-30 15:20:00
Окончателен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-04-30 15:25:00
Решение за определяне на изпълнител №14 от 30.04.2020г. 2020-04-30 15:25:00
ПРОТОКОЛ №4 2020-04-30 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-07 15:35:00
Договор № BG06RDNP001-7.001-0148-C01-U-05 От дата: 2020-06-15 2020-07-07 15:40:00

<-- Обратно към поръчки