Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Пазарно проучвание за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера по девет обособени позиции“

Тип поръчка: Пазарно проучване по чл.21 от ЗОП

Дата: 2020-01-31 16:48:20
№ 20200131JzkQ1609134

Описание:

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

П О К А Н А

за участие в пазарни проучвания по реда на чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера по девет обособени позиции

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пещера планира да възложи обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера по девет обособени позиции“, като обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“; Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция №3 „Масла и мазнини“; Обособена позиция №4 „Яйца“; Обособена позиция №5 „Картофи, кореноплодни и варива“; Обособена позиция №6 „Риба, рибни продукти и други морски храни“; Обособена позиция №7 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“ и Обособена позиция №9 „Други хранителни продукти“. Пълното описание на доставяните хранителни продукти, заедно с характеристиките им, са посочени в Приложение №1 - Образец на оферта към настоящата покана.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 2  от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Пещера провежда пазарни проучвания за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, като Ви каним да подадете оферта/предложение  с индикативни стойности за изпълнение на доставките, предмет на същата.

Уведомяваме Ви, че представените от Вас стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.

          Настоящата Покана за участие, заедно с образеца на оферта, ще бъдат  публикувани в „Профил на купувача" на Община Пещера  на следния адрес: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index.

I. Срок и място за получаване на оферта:

  1. Срок за получаване на офертата - до 17:30 часа на 07.02.2020г.

  2. Място на подаване на офертата – Център за Административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа и/или на електронен адрес: mayor@peshtera.bg

II. Съдържание на офертата и начин на подаване:

  1. Офертата трябва да бъде попълнена върху приложения образец на оферта, с посочена в бланката информация за наименованието на оферанта, адрес, дата на изготвяне и подпис от законен представител или упълномощено от него лице /в последния случай се прилага пълномощно на лицето без изискване за нотариална заверка/.

  2. Офертата може да се изпрати на хартиен носител по спедиторска фирма на посочения по-горе адрес и/или като прикачен файл, във формат не позволяващ промени в съдържанието на посочения по-горе e-mail адрес.

      3. Върху пощенския плик или в полето „относно“ на ел. съобщение, трябва да бъде отбелязано: номера на поканата за участие в пазарното проучване.

III. Лице за контакт:

 

Виктория Пенева – Директор на  "ДСП" гр. Пещера, тел.: 0894677707

IV. Неразделна част от настоящата покана са:

  1. Приложение №1 - Образец на оферта;ПубликацияДата
Покана с изх. №30-00-3 от 31.01.2020г. 2020-01-31 16:55:00
Приложение №1 - Образец на оферта 2020-01-31 16:55:00

<-- Обратно към поръчки