Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Услуги по информация, публичност и визуализация на Проект: „Шарени мъниста““.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-04-27 14:17:43
№ 20170427qMOR955180

Описание:

Наименование на поръчката: „Услуги по информация, публичност и визуализация на Проект: „Шарени мъниста““ по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния предмет на обществената поръчка, а именно: „Услуги по информация, публичност и визуализация на Проект: „Шарени мъниста““.


ПубликацияДата
Обява ID 9063757 2017-04-27 14:40:00
Документация 2017-04-27 14:40:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-05-03 16:50:00
Протокол №1 2017-05-23 10:30:00
Договор № BG05M2OP001-3.002-0303-C01-U-01 От дата: 2017-06-08 2017-06-08 12:10:00

<-- Обратно към поръчки