Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера по проектно предложение, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-24 11:30:00
№ 20170217eAXD904192

Описание:

Обекта на настоящата Обществена поръчка се провежда като ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществени поръчки - ЗОП попадаща в дефиницията на обект: „изпълнение на строителство“, съгласно чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП

Наименованието на съответните ДЕЙНОСТИ отразени в ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ на Обществената поръчка, които съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и структурата на класификационната система попадат в обхвата на Основния CPV код определящ до ниво „Категория“ образуват най-висока прогнозна стойност и същите са основание за определяне на наименованието на Основния предмет на обществената поръчка, а именно: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община ПещераПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-02-24 11:30:00
Обявление за поръчка 2017-02-24 11:30:00
Документация 2017-02-25 11:00:00
СЪОБЩЕНИЕ 2017-05-03 17:00:00
ПРОТОКОЛ №1 2017-05-10 13:40:00
ПРОТОКОЛ №2 2017-05-10 13:40:00
ПРОТОКОЛ №3 2017-05-10 13:45:00
ПРОТОКОЛ №4 2017-05-10 13:45:00
ПОТОКОЛ №5 2017-05-10 13:45:00
ПРОТОКОЛ №6 2017-05-10 13:45:00
ДОКЛАД 2017-05-10 13:45:00
РЕШЕНИЕ 2017-05-10 13:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-06-23 09:30:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0007– C01-S-06 от 09.06.2017г. 2017-07-31 13:45:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР №BG16RFOP001-2.001-0007 – C01-S-06 от 09.06.2017г. 2018-02-21 16:30:00
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3 КЪМ ДОГОВОР №BG16RFOP001-2.001-0007 – C01-S-06 от 09.06.2017г. 2017-12-14 16:40:00
Обявление за приключване на договор 2019-03-05 17:20:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-S-06 От дата: 2017-06-09 2017-06-23 15:30:00

<-- Обратно към поръчки