Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Услуги по публичност и визуализация с 9 обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-12-15 18:33:13
№ 20161215XoHM834987

Описание:

Обособена позиция №1 - „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс, гр. Пещера, ул. ”Г. Бенковски” №4“, Обособена позиция №2 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“; Обособена позиция №3 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера"; Обособена позиция №4 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация, гр. Пещера”; Обособена позиция №5 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1“; Обособена позиция №6 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера - ЛОТ 2”; Обособена позиция №7 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“; Обособена позиция №8 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ и Обособена позиция №9 – „Услуги по публичност и визуализация на Проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“.


Документи
36412016151812_Обява № 8.pdf
36462016151812_ID 9060013.pdf
36562016151812_Методика за ОП 1.pdf
37002016151812_Методика за ОП 2.pdf
37032016151812_Методика за ОП 3.pdf
37062016151812_Методика за ОП 4.pdf
37092016151812_Методика за ОП 5.pdf
37132016151812_Методика за ОП 6.pdf
37182016151812_Методика за ОП 7.pdf
37222016151812_Методика за ОП 8.pdf
37252016151812_Методика за ОП 9.pdf
37322016151812_ТС за ОП 1.pdf
37362016151812_ТС за ОП 2.pdf
37402016151812_ТС за ОП 3.pdf
37452016151812_ТС за ОП 4.pdf
37512016151812_ТС за ОП 5.pdf
37562016151812_ТС за ОП 6.pdf
38002016151812_ТС за ОП 7.pdf
38042016151812_ТС за ОП 8.pdf
38082016151812_ТС за ОП 9.pdf
38132016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Опис на представените документи.docx
38182016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - ОБРАЗЕЦ - ТП.docx
38302016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за срока на валидност на офертата.docx
38422016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП.docx
38542016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - ОБРАЗЕЦ - Декларация за приемане условията на проекта на договор.docx
39032016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №7 - ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.docx
39092016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №8 - ОБРАЗЕЦ - ЦП.docx
39402016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - Декларация по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.docx
39452016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ЕЕДОП.doc
39492016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106,пар.1, чл.107,пар.1......docx
39532016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на чл.57 от Регламент .......docx
39562016151812_ПРИЛОЖЕНИЕ №14 - Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП.docx
49092016161012_ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - ОБРАЗЕЦ - Проект на договор.docx

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 2017-01-20 10:55:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010– C01-U-09 от 17.02.2017г. 2017-02-24 13:50:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0010– C01-U-09 от 17.02.2017г. 2017-06-15 13:55:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0114– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-02-24 13:55:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0114– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-06-15 13:55:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0134– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-02-24 13:55:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0134– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-06-15 13:55:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0124– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:00:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0124– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:00:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0139– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:05:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0139– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:05:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0004– C01-U-03 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:05:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0004– C01-U-03 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:05:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0007– C01-U-04 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:10:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0007– C01-U-04 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:10:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0111– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:10:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0111– C01-U-05 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:10:00
Допълнително Споразумение №1 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0005– C01-U-03 от 17.02.2017г. 2017-02-24 14:10:00
Допълнително Споразумение №2 към Договор № BG16RFOP001-2.001-0005– C01-U-03 от 17.02.2017г. 2017-06-15 14:10:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01-U-05 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:45:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01-U-03 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:50:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-U-03 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:50:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-U-09 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-U-05 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-U-05 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01-U-05 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 10:55:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01-U-05 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 11:00:00
Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01-U-04 От дата: 2017-02-17 2017-02-17 00:00:00

<-- Обратно към поръчки