Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на Ремонтни дейности на улици и пътища на територията на Община Пещера и населените места от територията на общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 14:04:27
№ 20160414ZNwa692187

Описание:

Изпълнение на Обществена поръчка с Предмет: „Изпълнение на Ремонтни дейности на улици и пътища на територията на Община Пещера и населените места от територията на общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево“ , която  Пътната инфраструктура на гр. Пещера и населените места от територията на Община Пещера има необходимост да бъде постоянно поддържана в добро техническо състояние. Има участъци от нея, които не са в добро състояние, такива, в които настилката на места е с изровено асфалтово покритие, а за нейното възстановяване, поддържане и подобряване е необходимо изпълнение на съответни строителни дейности.

Изпълнението на ДЕЙНОСТИТЕ по предмета на Обществената поръчка, съгласно ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, СВЪРЗАН С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ попадат в Код и наименование по CPV до ниво определящо „Предмет“, както следва: 45233140-2 Пътни работи; 45233141-9 Работи по поддържане на пътища; 45233142-6 Работи по ремонт на пътища; 45233200-1 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища; 45233223-8 Работи по подравняване на пътна настилка на пътища; 45233252-0 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици; 45233253-7 Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици; 45233330-1 Строителни работи по изпълнение на основа на улици; 45112730-1 Строителни работи по оформяне на зелени площи около пътищата; Изпълнение на Ремонтни дейности на улици и пътища на територията на Община Пещера и населените места от територията на общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево, които улици се явяват Обектите, предмет на пътно-ремонтни строителни работи, ще бъдат възлагани на Изпълнителя с възлагателни писма. Количеството на извършените работи ще се констатира с протокол за действително извършените работи, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнител и които Обхваща следното:  1.Изкърпване асфалтова настилка с дебелина 4 см; 2.Изкърпване асфалтова настилка с дебелина 4-6см; 3.Изкърпване асфалтова настилка с дебелина 6-8см; 4.Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане; 5.Аварийно изкърпване при зимни условия с дебелина до 4 см; 6.Аварийно изкърпване при зимни условия с дебелина до 6 см; 7.Подготовка, продухване и почистване на ремонтния участъка; 8.Направа на битумен разлив за връзка; 9.Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт; 10.Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/; 11.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип ''А'' /износващ/; 12.Обработка на контактни фуги; 13.Рязане асфалтова настилка; 14.Разваляне съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване на транспорт; 15.Разбиване бетонова или асфалтова настилка, включително натоварване на транспорт; 16.Технологично фрезоване на пътен участък с дебелина до 4.0см; 17.Технологично фрезоване на уличен участък с дебелина до 4.0см; 18.Фрезоване асфалтова настилка при изкърпване; 19.Възстановяване паважна настилка при ремонти; 20.Направа на нова паважна настилка; 21.Разваляне основа от трошен камък, включително натоварване на транспорт; 22.Разваляне на паважна настилка и пясъчен пласт, включително натоварване на транспорт; 23.Направа пътна основа от несортиран трошен камък 0-63; 24.Направа пътна основа от сортиран трошен камък; 25.Направа пътна основа от остатъчен материал /от фрезован асфалт/; 26.Възстановяване или направа пътни насипи с баластра; 27.Направа на пътни насипи с баластра от взаимствен изкоп; 28.Доставка и полагане пътни бетонови бордюри 50/35/18; 29.Полагане пътни бетонови бордюри 50/35/18, без стойността на бордюрите; 30.Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15 см; 31.Полагане пътни бетонови бордюри 50/25/15, без стойността на бордюрите; 32.Доставка и полагане градински бетонови бордюри 50/16/8; 33.Полагане градински бетонови бордюри 50/16/8, без стойността на бордюрите; 34.Доставка и полагане пътни бетонови ивици; 35.Полагане пътни бетонови ивици, без стойността на пътните ивици; 36.Полагане бетон клас В15 


Документи
31202016141404_Решение за откриване на процедура 4.pdf
31272016141404_Обявление за обществена поръчка.pdf
35362016141404_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СМР-УЛИЦИ-1.pdf
46302016141404_ОБРАЗЦИ_СМР-УЛИЦИ-2.doc

ПубликацияДата
Отваряне на ценови оферти 2016-06-09 17:40:00
Решение № 6 от 14.06.2016г. 2016-06-14 16:05:00
Протокол 1 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:05:00
Протокол 2 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:05:00
Протокол 3 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:05:00
Протокол 4 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:10:00
Протокол 5 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:10:00
Протокол 6 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:10:00
Протокол 7 за разглеждане,оценка и класиране 2016-06-14 16:10:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 2019-03-12 15:54:00
Договор № ДОГ-346 От дата: 2016-07-20 2016-07-21 17:20:00

<-- Обратно към поръчки