Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Пещера“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ ,Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба, рибни продукти и други морски храни” Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена пози

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-31 16:07:32
№ 20160331rZAg678623

Описание:

Обект на поръчката е  Доставка  с наименование _“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Пещера“  с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ ,Обособена позиция №2 „Мляко и млечни продукти“  Обособена позиция №3 „Риба, рибни  продукти и други морски храни”  Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“  Обособена позиция №7 „Картофи, кореноплодни и варива“  Обособена позиция №8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях– зимен /летен период“ Обособена позиция №9 „Други (подправки и не попадащи в други групи)“  Обособена позиция №10 „Хранителни  продукти, предназначени и за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждани, която позиция на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“, като Изпълнителят ще изпълнява описаното в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е неразделна част от ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Изпълнението на предмета на обществената поръчка, ще е в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца. 


Срокът за изпълнение на предмета на поръчката започва да тече от датата на подписването на Договора за обществената поръчка по съответната обособена позиция. Доставката на хранителните продукти по съответните обособени позиции  ще се осъществява периодично в работни дни чрез конкретни заявени видове и количества продукти, които ще се определят от Възложителя според потребностите и ще се заявяват по телефон и/или факс и/или e-mail и/или др. от представител на възложителя до изпълнителя по договора.


Срок за Доставка - Начало за отброяването се счита от датата и точния час до минутата на направената заявката от страна на Възложителя и е до датата и точния час до минутата на пристигане на транспортното средство превозващо доставките до обекта за разтоварване и приемането им намиращ се в гр. Пещера, ул. „Сокола” №1, като пристигането на транспортното средство се констатира от представител на Възложителя. Заявяването на конкретни видове и количества продукти се осъществява ежедневно по телефон и/или факс и/или e-mail и/или др. от възложителя, а изпълнителя е доставя в срока за доставка по съответната обособена позиция предложен от него в Техническото предложение до мястото на нейното приемане от представител на възложителя в обекта намиращ се в гр. Пещера, ул. „Сокола” №1. Минимално допустимия срок за доставка по съответната обособена позиция се образува по формула отразена в техническото предложение за изпълнение на поръчката, тъй като срока за доставка зависи от конкретни физични величини, които са съобразени с действащото законодателство в РБългария в това число и закона за движение по пътищата.  


Срок за подмяна в случай на рекламация за съответната обособена позиция е до 60 минути. Начало за отброяването се счита от датата и точния час до минутата, които са отразени в и отразяват датата и точния час до минутата на съставянето на констативния протокол за вида и количеството на продуктите на рекламация е до датата и точния час до минутата на пристигане на транспортното средство превозващо доставките до обекта за разтоварване и приемането им намиращ се в гр. Пещера, ул. „Сокола” №1, като пристигането на транспортното средство се констатира от представител на Възложителя. При рекламация изпълнителя доставя продуктите и техните количества обект на рекламация в срока за подмяна по съответната обособена позиция предложен от него в Техническото предложение до мястото на нейното приемане от представител на възложителя в обекта намиращ се в гр. Пещера, ул. „Сокола” №1. Предложения от Участника срок за подмяна не може да бъде по-малък от 15 минути и по-голям от 60 минути. Документи
26352016311603_Тръжна документация Храни.pdf
26432016311603_Образци Тръжна документация Храни.doc
36342016311603_Публична покана ID 9051947.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 от работата на комисията 2016-04-15 14:55:00
Договор № 145 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:25:00
Договор № 146 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:35:00
Договор № 147 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:35:00
Договор № 148 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:35:00
Договор № 149 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:40:00
Договор № 150 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:40:00
Договор № 151 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:40:00
Договор № 152 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:40:00
Договор № 153 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:40:00
Договор № 154 От дата: 2016-04-20 2016-04-22 16:45:00

<-- Обратно към поръчки