Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на Обследване за установяване на Техническите характеристики и Енергийната ефективност и Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти, така и доклади за Установени Технически характеристики и Енергийна ефективност“ с Обособена позиция №1 „Извършване на обследване за установяване на Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически Доклади и паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сгради: Общинска собственост, Държавна со

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-02-11 11:56:48
№ 20160209EVSd645817

Описание:

Обект на поръчката е  Услуга  с наименование  „Извършване на Обследване за установяване на Техническите характеристики и Енергийната ефективност и Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти, така и доклади за Установени Технически характеристики и Енергийна ефективност“  с  Обособена позиция №1 „Извършване на обследване за установяване на Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически Доклади и паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сгради: Общинска собственост, Държавна собственост и Жилищни сгради“ , Обособена позиция №2 „Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на Доклади и паспорти/сертификати за енергийни характеристики на сгради: Общинска собственост, Държавна собственост и Жилищни сгради“                         , като Изпълнителят ще изпълнява описаното в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е неразделна част от ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кратко описание на Обществената поръчка:

 „Извършване на Обследване за установяване на Техническите характеристики и Енергийната ефективност и Изготвяне на паспорти и доклади за Установени Технически характеристики и Енергийна ефективност“ по Обособени позиции, а именно: 1-Обособена позиция №1: обхваща следното: Изпълнение на дейности свързани с извършване на обследване за установяване на Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически Доклади и паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сгради: Общинска собственост, Държавна собственост и Жилищни сгради; 2-Обособена позиция №2: обхваща следното: Изпълнение на дейности свързани с извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на Доклади и паспорти/сертификати за енергийни характеристики на сгради: Общинска собственост, Държавна собственост и Жилищни сгради 

Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията на Община Пещера

Изпълнението на предмета на обществената поръчка, ще е в рамките на  60 календарни дни. 

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката започва да тече от датата на подписването на Договора за обществената поръчка по съответната обособена позиция. Изпълнението на дейностите за съответните сгради по съответната позиция, ще се извършва след заявяване от Възложителя в посочения от участника срок за нейното изпълнение в своето техническо предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция . 

Срок за изпълнение на дейностите по обследване на съответната сграда по съответната обособена позиция по заявка, като същия започва да се отчита от датата на получаване на заявка от представител на Възложителя подадена в писмен вид, по факс и/или на електронен адрес и е до датата на съставянето на констативен-протокол за извършени дейности по обследване, съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция на участника, определен за Изпълнител на поръчката. Участникът за Срок за изпълнение на дейностите по обследване не може да предлага по-малък от 1 работен ден и по-голям от 10 работни дни. 

Срок за изпълнение на дейностите по изготвяне на съответните документи по съответната обследвана сграда по съответната обособена позиция, като същия започва да се отчита от датата на съставяне на констативен протокол за извършени дейности по обследване и е до датата на предоставянето на съответните изготвени документи чрез приемо-предавателен протокол. Участникът за Срок за изпълнение на дейностите по изготвяне на съответните документи не може да предлага по-малък от 1 работен ден и по-голям от 10 работни дни. 

Обществената поръчка се финансира от общинския бюджет


Документи
20172016111202_Публична покана ID 9050323.doc
20432016111202_ДОКУМЕНТАЦИЯ_Енергийна_Ефективност_1.pdf
21062016111202_ОБРАЗЦИ_Енергийна_Ефективност_А_1.doc
23132016111202_Регистър_№1.xls

ПубликацияДата
Протокол за разглеждане,оценка и класиране 2016-03-01 16:45:00
ДОГ-55 Обособена позиция 2 2016-03-12 14:20:00
ДОГ-55 Обособена позиция 1 2016-03-12 14:20:00

<-- Обратно към поръчки