Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр.Пещера”по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция № 4: Яйца Обособена позиция № 5: Масла и мазнини Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа О

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-15 14:48:27
№ 20151015ZxHK603965

Описание:

Период. доставка на хран. продукти  за нуждите на ДСП,ДЦДМУ,ДЦВХУ гр.Пещера по обос. позиции:Обос.позиция №1:Месо и месни продукти; Обос.позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обос.позиция №3:Риба,рибни  продукти и други морски храни; Обос.позиция №4:Яйца; Обос.позиция №5:Масла и мазнини; Обос.позиция №6:Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обос.позиция №7: Картофи,кореноплодни и варива; Обос. позиция №8:Плодове,зеленчуци и продукти от тях–зимен /летен период; Обос.позиция №9: Други (подправки и непопадащи в другите групи);Обос.позиция №10: Хран. продукти предназначени за доставка от специал. предприятия или кооперации на хора с увреждания

Видовете и прогноз. количества на хран.продукти,предмет на поръчката,са подробно описани в Технич. спецификации за съответните обос.позиции и в Колич. стойностната сметка към Цен. предложение за съотв.обос.позиция.Посочените в Технич. спецификация и в колич. стойностната сметка към Цен.предложение за съотв.обособена позиция на участника,определен за Изпълнител количества са прогнозни и приблизителни и Възложителят си запазва правото да закупи по-малко или повече от предвидените хран.продукти на база конкретните нужди за периода на изпълнение на поръчката в рамките на общата стойност на договора по съотв.обособена позиция.Възложителят определя конкретните видове и количества в съответствие със своите нужди и не е длъжен да заяви и закупи количествата в пълен обем,посочени в Технич.спецификация за съотв.обособена позиция. Възложителят има право да възлага допълнит. доставка на договорените видове хранит.продукти в обем, надхвърлящ посоченото в Технич.спецификация за съотв.обособена позиция количество,но в рамките на общата стойност на съответния договор.Период. доставка на хранит.продукти по обос.позиции  трябва да отговаря на след. изисквания:

1.Хран. продукти по съответните обос.позиции  да са висококачествени,пълноценни и безопасни като отговарят на всички изисквания на национ. и европ.законодателство в тази насока;

2.Хран. продукти по съотв. обос.позиции да отговарят на изискванията,посочени в ЗХ,Наредба №6/10.08.11г. за здравосл.хранене на децата 3 до 7г. в дет. заведения и Наредба№9 от 16.09.2011г. за специф.изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в дет.заведения и училищата и в Наредба №23/19.07.2005г. за физиолог.норми за хранене на населението.

3.Всяка доставка по  обос.позиции  да бъде придружена с документ /сертификат или друг легитимен документ/ за произход,качество и /или маркировка на доставените продукти,издаден от съотв.контролни органи.

4.Хранит.продукти по обос.позиции  следва да се доставят от обекти,регистрирани по чл.12 от ЗХ за съотв.група храни;

5.Достав. на хранит. продукти по обос. позиции да се извършва в опаковка,която  трябва да предпазва продуктите от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики.

6.В деня на доставката хранит.продукти по  обос.позиции трябва да имат  остатъчен срок на годност минимум 80 % от целия им срок на годност посочен от производителя,и да са придружен с документ/сертификат или друг легитимен документ за произход,качество и/или маркировка на доставяните продукти,издадени от съотв.контролни органи.

7.Доставката на хран.продукти по съотв.обос.позиции  ще се осъществява период. в работни дни чрез конкретни заявени видове и количества продукти,които ще се определят от домакина на ДСП според реалното потребление и ще се заявяват по телефон,факс,e-mail и др. от Въз-ля до Изп-ля по договора.


Документи
30072015151510_RAZDEL І _RESHENIE_4_14.10.2015.doc
30172015151510_RAZDEL ІІ _OBIAVLENIE.doc
30242015151510_Razdel_III_IV_OPISANIE NA PREDMETA_IZISKVANIA I UKAZANIA ZA U4ASTIE.doc
49072015151610_PRILOJENIE_1.1_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA.pdf
49222015151610_PRILOJENIE_1_2_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_2.pdf
49292015151610_PRILOJENIE_1_3_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_3.pdf
49412015151610_PRILOJENIE_1_4_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_4.pdf
49472015151610_PRILOJENIE_1_5_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA.pdf
49552015151610_PRILOJENIE_1_6_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_6.pdf
50072015151610_PRILOJENIE_1_7_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA.pdf
50142015151610_PRILOJENIE_1_8_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_8.pdf
50222015151610_PRILOJENIE_1_9_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_9.pdf
50282015151610_PRILOJENIE_1_10_TEHNI4ESKA SPECIFIKACIA_Pozicia_10.pdf
10112015151710_Razdel_VI_OBRAZCI na dokumenti.doc
10192015151710_Obrazec_9_Spisak po чл. 51, ал. 1, т. 1 ZOP.docx
10272015151710_Obrazec_11.1_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_1.docx
10322015151710_Obrazec_11.2_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_2.docx
10372015151710_Obrazec_11.3_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_3.docx
10422015151710_Obrazec_11.4_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_4.docx
10462015151710_Obrazec_11.5_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_5.docx
10512015151710_Obrazec_11.6_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_6.docx
10552015151710_Obrazec_11.7_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_7.docx
11002015151710_Obrazec_11.8_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_8.docx
11052015151710_Obrazec_11.9_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_9.docx
11092015151710_Obrazec_11.10_TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_Pozicia_10.docx
11142015151710_Obrazec_12_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_1.docx
11182015151710_Obrazec_13_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_2.docx
11272015151710_Obrazec_14_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_3.docx
11332015151710_Obrazec_15_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_4.docx
11382015151710_Obrazec_16_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_5.docx
11462015151710_Obrazec_17_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_6.docx
11522015151710_Obrazec_18_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_7.docx
11582015151710_Obrazec_19_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_8.docx
12032015151710_Obrazec_20_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_9.docx
12092015151710_Obrazec_21_CENOVO PREDLOJENIE_Pozicia_10.docx
12152015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_12_Koli4estveno-stoinostna smetka_Pozicia_1.docx
12202015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_13_Koli4estveno-stoinostna smetka_Pozicia_2.docx
12262015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_14_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_3.docx
12312015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_15_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_4.docx
12392015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_16_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_5.docx
12492015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_17_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_6.docx
12582015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_18_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_7.docx
13182015151710_Prilojenie_1_Prilojenie_2_kam_Obrazec_19_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_8.docx
13252015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_20_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_9.docx
13312015151710_Prilojenie_1_kam_Obrazec_21_Koli4estveno stoinostna smetka_Pozicia_10.docx
13492015151710_Razdel_VII_ Proekt na dogovor_POZICIA_ot 1do 9.doc
13542015151710_Razdel_VII_ Proekt na dogovor_POZICIA_10.doc

ПубликацияДата
Разяснение към документация Изх. № 30-1761-1#1 / 30.10.2015г 2015-10-30 13:50:00
Протокол за отваряне,разглеждане и класиране на офертите 2015-11-30 15:35:00
Съобщение - отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ 2016-01-05 16:25:00
Протокол 5 2016-01-13 16:00:00
Решение 1 от 12.01.2016г. 2016-01-13 16:00:00
Протокол за отваряне,разглеждане и класиране на офертите 2 2016-01-26 16:25:00
Протокол за отваряне,разглеждане и класиране на офертите 3 2016-01-26 16:30:00
Протокол за отваряне,разглеждане и класиране на офертите 4 2016-01-26 16:30:00
Отваряне на Плик 3 2016-03-21 15:00:00
Прекратяване 2017-04-10 08:50:00
Решение с ID 782919 2017-04-11 17:35:00

<-- Обратно към поръчки