Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Изготвяне на обследване" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Обособена позиция № 2: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-24 17:00:02
№ 20150724Ynfc572913

Описание:

1.Предметът на поръчката  по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1  е  изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики,свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгл. чл. 176б, ал.2 от ЗУТ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Брой на обследваните сгради-3 (три) бр. Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта,попадащи на територията на  гр.Пещера.

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата следва да се извършва по части на инвестиционния проект,както следва: Част „ Архитектурна”, Част „ Конструктивна”, Част „ВиК”, Част „ Ел. инсталации”; Част „ОВК”, Част „Пожарна безопасност. Към всяка една от частите - архитектурна, конструктивна и инсталационните (ВиК, Електро- и ОВК) се извършава обследване на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на използваните строителни продукти по отношение на защитата от шум на сградата. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите минимални изисквания за шумоизолиране на сградите. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми и за обосновка на избраните строителни продукти. 

Пълното описание на обхвата на конструктивното обследване, изискванията за изготвяне на технически паспорт, общите строително-технически правила за изпълнение на дейността са подробно описани в Техническата спецификация по Об.поз.№ 1, неразделна част към указанията за участие, публикувани на профила на купувача.

2. Предметът на поръчката  по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 е изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация”

Брой на обследваните сгради-3 (три) бр. Многофамилни жилищни сгради  строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на  гр. Пещера. 

В рамките на тази дейност следва да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите и да се предпишат необходимите мерки за постигане на нормативните стандарти за енергийна ефективност.

Обследването за енергийна ефективност в обхвата на настоящата обществена поръчка следва да се извърши по реда, правилата и процедурите, регламентирани от законодателството в Република България: ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

С обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се установява нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява енергийните характеристики на сградите в експлоатация, актуалното потребление на енергия и съответствието му със скалата на класовете на енергопотребление. Оценката на енергийните спестявания има за цел доказване на енергийни спестявания вследствие изпълнение на отделна мярка или на група мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Пълното описание на обхвата на енергийносто обследване, етапите, дейностите, резултатите и изискванията към изпълнението на поръчката, както и  общите строително-технически правила за изпълнение на дейността са подробно описани в Техническата спецификация по ОП №2,неразделна част към указанията за участие, публикувани на профила на купувача.

3.Срокът за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции е по предложение на участниците.Възложителят е определил максимален срок за изпълнение на дейностите Об.поз. №1 и  Об.поз. №2 от 50 календарни дни. 


Документи
27372015241707_Публична покана ID 9044233.doc
27422015241707_Съдържание.doc
29022015241707_1.Ukazaniq_za_uchastie- energiino_obsl.doc
29202015241707_2.1.Tehni4eska_specifikaciq_Pozicia_1.doc
29262015241707_2.2.Tehni4eska_specifikaciq_Pozicia_2.doc
30382015241707_3. Prilojeniq_energiino_obsl.doc
30412015241707_4.1.PROEKT NA DOGOVOR_ POZICIA_1.doc
30462015241707_4.2.PROEKT NA DOGOVOR_ POZICIA_2.doc

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА «А» ОТ ЗОП 2015-09-04 14:45:00
Договор № 290 От дата: 2015-10-15 2015-10-08 15:20:00
Плащане по договор №: 290 От дата: 2015-10-15 2016-01-27 09:30:23
Плащане по договор №: 290 От дата: 2015-10-15 2016-01-27 09:31:57
Плащане по договор №: 290 От дата: 2015-10-15 2016-01-27 09:33:04
Договор № 316 От дата: 2015-10-02 2015-10-20 17:10:00
Плащане по договор №: 316 От дата: 2015-10-02 2016-01-27 09:37:01
Плащане по договор №: 316 От дата: 2015-10-02 2016-01-27 09:38:17
Плащане по договор №: 316 От дата: 2015-10-02 2016-01-27 09:42:18

<-- Обратно към поръчки